Дослідження кінетики сорбції 90Sr і 137Cs природним, кислотно- та лужно-модифікованим кліноптилолітами Сокирницького родовища

Б. Г. Шабалін1, К. К. Ярошенко1, І. Л. Колябіна1,2

1ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України»,
прoсп. Палладіна, 34а, Київ, 03142, Україна
2Інститут геологічних наук НАН України,
вул. О. Гончара, 55б, Київ, 01054, Україна

DOI: doi.org/10.31717/2311-8253.20.1.10

Анотація

Вибір і впровадження ефективної й екологічно безпечної технології очищення рідких радіоактивних відходів (РРВ) українських АЕС є актуальним, оскільки діюча на АЕС схема переробки РРВ має чимало суттєвих недоліків. Однією з таких технологій вважається сорбційно-осадова з використанням природних або модифікованих мінеральних сорбентів, зокрема цеолітів, які мають молекулярно-ситові та сорбційно-селективні властивості до низки радіонуклідів. У статті наведено результати дослідження сорбції 90Sr і 137Cs природним, кислотно- та лужно-модифікованим цеолітами Сокирницького родовища з модельних розчинів РРВ та визначено форми знаходження сорбованих радіонуклідів. Основним мінералом у складі цеолітових порід є кліноптилоліт — 70 ± 3 мас. % із домішками кварцу та слюди у кількостях ~12 та <3 % відповідно. Показано, що в процесі модифікації цеоліту відбувається перерозподіл обмінних катіонів і вмісту катіонів у ґратці кліноптилоліту. Природний цеоліт належить до калій-кальцій-натрієвих кліноптилолітів, натрій модифікований цеоліт — натрій-калій-кальцієвих, а кислотно модифікований — калій-натрій-кальцієвих. Відношення Si/Al збільшується у ряду: цеоліт природний ​\( \to \)​ цеоліт натрій модифікований ​\( \to \)​ цеоліт кислотно-модифікований. Установлено, що модифікація кліноптилоліту натрієм не лише підвищує температурну стійкість, але й збільшує адсорбцію радіонуклідів 90Sr і 137Cs з модельних розчинів РРВ. Ізотерми іонного обміну показують, що селективність натрієвої форми кліноптилоліту щодо досліджуваних радіонуклідів є вищою, ніж селективність природного і кислотно-модифіко-ваного кліноптилолітів. Максимальний ступінь сорбції 90Sr природним цеолітом протягом експерименту (14 діб) становить 55 %, 137Cs — 90 %, лужно-модифікованим для 90Sr — 62,2 %, а 137Cs — 98,78 %, кислотно-модифікованим 90Sr — 18 %, а 137Cs — 85 %. Аналіз отриманих результатів дає підстави рекомендувати цеоліт Сокирниць-кого родовища і його натрієві форми як ефективні сорбенти радіонуклідів із РРВ у разі запровадження сорбційно-осадової технології.

Ключові слова: рідкі радіоактивні відходи, сорбція, цезій, стронцій, кліноптилоліт, цеоліт.

Список використаної літератури

1. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань поводження з радіоактивними відходами» № 208-IX від 17.11.2019 р. // Офіційний вісник України. — 2019. — № 89. — С. 7.

2. Тарасевич Ю. И. Природные сорбенты в процессах очистки воды / Ю. И. Тарасевич. — Київ : Наук. думка, 1981 р. — 206 с.

3. Moratis D. Ion exchange equilibrium and structural changes in clinoptilolite irradiated with в- and y-radiation: monovalent cations / D. Moratis, G. E. Christidis, V. Perdikatsis // The American mineralogist. — 2007. — Vol. 92. — P. 1714-1730.

4. Милютин В. В. Сорбционно-селективные характеристики неорганических сорбентов и ионообменных смол по отношению к цезию и стронцию / В. В. Милютин, В. М. Гелис, Р. А. Пензин // Радиохимия. — 1993. — Т. 35, № 3. — С. 76-82.

5. Кузнецов Л. К. Технология фильтрования в физикохимических процессах водоподготовки / Л. К. Кузнецов // Башкирский химический журнал. — 2009. — Т. 16, № 2. — С. 84-92.

6. Цицишвили Г. В. Природные цеолиты / Г. В. Цицишвили, Т. Г. Андроникашвили, Г. Н. Киров, Л. Д. Филозова. — М. : Химия, 1985. — 396 с.

7. Minato J. Alkali-Hydrothermal Modification of Air-Classified Korean Natural Zeolite and Their Ammonium Adsorption Behaviors / J. Minato, Y.-L. Kim, H. Yamada, [at al.] // Separation science and technology. — 2004. — Vol. 39. — No. 16. — P. 3739-3751.

8. Jozefaciuk G. Effect of acid and alkali treatments on surface-charge properties of selected minerals / G. Jozefaciuk // Clays Clay Minerals. — 2002. — Vol. 50. — P. 647-656.

9. Еколого-експертна оцінка матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВОС) «Розробка та гірничотехнічна рекультивація Сокирницького родовища (ділянка, розташована між 8 та 11 розрізами) цеолітів в Хустському районі Закарпатської області», 15.12.2017 р. — 18 с.

10. Иванова В. П. Термический анализ минералов и горных пород / В. П. Иванова, Б. К. Касатов, Т. Н. Красавина, Е. Л. Розинова. — Л. : Недра, 1974. — 399 с.

11. Powder diffraction file 2003. PDF-2, Database, Sef. 1-89.

12. Brindky G. W. Crystal structures of clay minerals and their X-ray identification / G. W. Brindky, G. Brown. — London : Miner. soc, 1980. — 495 p.

13. Рентгенография основных типов породообразующих минералов (слоистые и каркасные силикаты) / под ред. В. А. Франк-Каменецкого. — Л. : Недра, 1983 г. — 359 с.

14. Методы определения микроэлементов в природных объектах. — М. : МГУ, 1968. — 400 с.

15. Deer A. Rock Forming Minerals. Framework Silicates: Silica Minerals, Feldspathoids and the Zeolites. Vol. 4B / A. Deer, R. Howie, W. S. Wise, J. Zussman. — London : The Geological Society, 2004. — 982 p.

16. Соботович Э. В. Геохимия техногенных радионуклидов / Э. В. Соботович, Г. Н. Бондаренко, Л. В. Кононенко [и др.]. — Киев : Наукова думка, 2002. — 333 с.

17. Полуэктов Н. С. Аналитическая химия стронция / Н. С. Полуэктов, В. Т. Мищенко, Л. И. Кононенко, C. В. Бельтюкова. М. : Наука, 1978. — 224 с.

18. Vaughan D. E. W. Properties of Natural Zeolites / D. E. W. Vaughan, L. B. Sand, F. A. Mumpton // Natural Zeolites: Occurrence, Properties, Use. — Elmsford, New York : Pergamon Press, 1978. — P. 353-371.

19. Челищев Н. Ф. Цеолиты — новый тип минерального сырья / Н. Ф. Челищев, В. Г. Беренштейн, В. Ф. Володин. — М. : Недра, 1987. — 176 с.

20. Ярошенко К. К. Сорбція 90Sr і 137Cs з модельних розчинів рідких радіоактивних відходів природним та модифікованим цеолітами Сокирницького родовища / К. К. Ярошенко, Б. Г. Шабалін, І. Л. Колябіна, Г. М. Бондаренко // Геохімія техногенезу». — 2019. — Вип. 2 (30). — 308-313.

21. Лыгина Т. З. Рациональный комплекс методов изучения состава и свойств природных сорбентов как основа выбора инновационных технологий переработки и перспективных направлений использования минерального сырья / Т. З. Лыгина, О. А. Михайлова, Н. И. Наумкина [и др.] // Георесурсы. — 2015. — Т. 1, № 4 (63). — С. 57-61.

22. Wilson M. J. Clay Mineralogy / M. J. Wilson. — New York : Chapmann and Hall, 1994. — 95 p.

23. Nakamato K. Infra-red spectra of inorganic and coordination compounds / K. Nakamato. — New York : Wiley, 1981. — 411 p.

24. Пушкарева Е. К. Исследование механизма пропитки бетона гидроизоляционными растворами проникающего действия / Е. К. Пушкарева, Е. В. Савченко // Збірник наукових праць УкрДУЗТ. — 2017. — Вип. 169. — C. 95-103.

25. Пузырная Л. Н. Иммобилизация радиоактивных солей кубовых остатков в керамических матрицах / Л. Н. Пузырная, Г. П. Пшинко // Химия и технология воды. — 2012. — Т. 34, № 1. — С. 84-97.

26. Федоренко Ю. Г. Поглощение солевого имитата трапных вод АЭС глинополимерными нанокомпозитами с наполнителем / Ю. Г. Федоренко, А. Н. Розко, Б. Г. Шабалін // Пошукова та екологічна геохімія. — 2013. — Т. 13, № 1. — С. 9-13.

Повна саття (PDF)


Опубліковано
2020-02-29

Якщо стаття прийнята до друку в журналі «Ядерна енергетика та довкілля», автор має підписати угоду про передачу авторських прав. Угода надсилається на поштову (оригінал) або електронну адресу (сканована копія) Редакції журналу.

Всі матеріали поширюються на умовах ліцензії  Creative Commons Attribution License International CC-BY, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert