Радіоактивні елементи в природній і питній воді України

Л. М. Пузирна1, О. М. Масько2, Г. М. Пшинко1, В. В. Гончарук1

1Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського НАН України,
б-р. Акад. Вернадського, 42, Київ, 03142, Україна
2ДП «Державний науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування», просп. Героїв Сталінграда, 64/56, Київ, 04213, Україна

DOI: doi.org/10.31717/2311-8253.20.1.9

Анотація

Розглянуто радіаційні аспекти якості природної та питної води в Україні. Показано, що радіоактивність підземних вод є переважно наслідком забруднення природними радіонуклідами і продуктами їхнього розпаду: 238U (234U, 226Ra, 210РЬ, 210Ро) і 232Th (228Ra, 222Rn), а також 40К. Рівень забруднення артезіанських свердловин визначається такими радіонуклідами, як природний U, 222Rn, 226Ra і 228Ra. Поверхневі і підземні води, що є джерелами питного водопостачання і розташовані біля радіаційних об’єктів, необхідно контролювати на наявність радіонуклідів техногенного походження 90Sr, 137Cs, а також 3Н. Проведено порівняння гігієнічних норм вмісту радіонуклідів у питній воді. Представлено результати радіологічного аналізу джерел питного водопостачання м. Києва — річок Десни та Дніпра, підземних свердловин сеноманського і юрського горизонтів. Установлено, що вміст тритію та інших нормованих радіонуклідів у питній воді значно нижчий за гранично припустиму концентрацію і перебуває на рівні фонових значень. Подано характеристику міграції радіонуклідів у навколишньому середовищі з урахуванням фізико-хімічних форм їхнього знаходження. Детально розглянуто форми знаходження 3Н, U(VІ), Th(ІV), 222Rn, 137Сs і 90Sr у водному середовищі, що визначають рухливість радіонуклідів та їхній потенційний вплив на живі організми.

Ключові слова: радіонукліди, міграція, джерела питної води, гігієнічні нормативи, екологічна безпека.

Список використаної літератури

1. Рівні радіоактивного забруднення підземних вод проммайданчика ЧАЕС та засоби обмеження його розповсюдження / М. І. Панасюк, Д. Т. Матросов, Є. І. Петросенко [та ін.] // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. — 2018. — Вип. 30. — С. 87-92.

2. Рак в Україні, 2016-2017. Захворюваність, смертність, показники діяльності онкологічної служби. Бюлетень Національного канцер-реєстру № 19 / З. П. Федоренко, Ю. Й. Михайлович, Л. О. Гулак [та ін.]. — Київ : Національний інститут раку, 2018. — 136 с. — Режим доступу: http://www.ncru.inf.ua/publications/BULL_19/PDF/Bull_19full.pdf.

3. Павлоцкая Ф. И. Миграция радиоактивных продуктов глобальных выпадений в почвах / Ф. И. Павлоцкая. — М. : Атомиздат, 1974. — 216 с.

4. Кузнецов Ю. В. Основы очистки воды от радиоактивных загрязнений / Ю. В. Кузнецов, В. Н. Щебетков-ский, А. Г. Трусов. — М. : Атомиздат, 1974. — 360 с.

5. Bertha E. L. Interaction of Humic and Fulvic Acids with Eu(III) and Am(III) / E. L. Bertha, G. R. Choppin // J. Inorg. Nucl. Chem. — 1978. — Vol. 40. — P. 655-658.

6. Moulin V. Radionuclide speciation in the environment: a review / V. Moulin, C. Moulin // Radiochim. Acta. — 2001. — Vol. 89. — Р. 773-778.

7. Пшинко Г. Н. Влияние гуминовых веществ на сорбцию радионуклидов монтмориллонитом / Г. Н. Пшинко // Химия и технология воды. — 2009. — Т. 31. — № 3. — С. 286-299.

8. Корнилович Б. Ю. Влияние ЭДТА и НТА на сорбцию U(VI) глинистыми компонентами почв / Б. Ю. Корнилович, Г. Н. Пшинко, А. А. Боголепов // Радиохимия. — 2006. — Т. 48. — № 6. — С. 525-528.

9. Влияние осажденных на поверхности монтмориллонита гидроксидов алюминия и железа на сорбцию U(VI) / Г. Н. Пшинко, А. А. Боголепов, С. А. Кобец, A. А. Косоруков // Радиохимия. — 2009. — Т. 51. — № 2. — C. 187-190.

10. Влияние осажденных на поверхности глинистых минералов гуминовых кислот и гидроксидов железа на иммобилизацию 137Cs / С. А. Кобец, В. М. Федорова, Г. Н. Пшинко [и др.] // Радиохимия. — 2014. — Т. 56. — № 3. — С. 276-281.

11. Влияние природной модификации поверхности глинистых компонентов почв на сорбцию U(VI) в присутствии комплексообразующих реагентов / Г. Н. Пшинко, А. А. Боголепов, С. А. Кобец, В. В. Гончарук // Доповіді Національної академії наук України. — 2009. — № 5. — С. 160-167.

12. ДСТУ 7525:2014. Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості. — Київ : Мінекономрозвитку України. — 2014. — 36 с.

13. ДСанПіН 2.2.4-171-2010. Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною // Офіційний вісник України. — 2010. — № 51. — С. 99.

14. ДСТУ 4808:2007. Джерела централізованого питного водопостачання. Гігієнічні та екологічні вимоги щодо якості води і правила вибирання. — Київ : Держспо-живстандарт України, 2007. — 36 с.

15. Норми радіаційної безпеки України: доповнення. Радіаційний захист від джерел потенційного опромінення (НРБУ/Д-2000) [затверджений Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 12.07.2000 р. № 116]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0116488-00.

16. Guidelines for Drinking-water Quality. Fourth Edition. Recommendation / WHO. — WHO, 2011. — 564 p.

17. Багаторічний моніторинг неорганізованих скупчень рідких радіоактивних відходів об’єкта «Укриття» / О. О. Одінцов, В. Є. Хан, В. О. Краснов, В. М. Щербін // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. — 2016. — Вип. 27. — C. 43-57.

18. Проблемы безопасности атомной энергетики. Уроки Чернобыля: монография / Б. С. Пристер, А. А. Ключников, В. Г. Барьяхтар [и др.]; под. ред. акад. НААН Украины Б. С. Пристера. — 2-е изд., доп. — Чернобыль : ИПБ АЭС НАН Украины, 2016. — 356 с.

19. Об’єкт «Укриття»: 30 років після аварії : монографія / B. О. Краснов, А. В. Носовський, В. М. Рудько, В. М. Щербін. — Чорнобиль : Ін-т проблем безпеки АЕС НАН України, 2016. — 512 с.

20. Чернобыльская катастрофа / под ред. акад. В. Г. Ба-рьяхтара. — Киев : Наук. думка, 1995. — 560 с.

21. Геохимия техногенных радионуклидов / Э. В. Собо-тович, Г. Н. Бондаренко, Л. В. Кононенко [и др.]; под ред. Э. В. Соботович, Г. Н. Бондаренко. — Киев : Наук. думка, 2002. — 333 с.

22. Тритій у біосфері / за ред. Е. В. Соботовича, В. В. Долі-на. — Київ : Наук. думка, 2012. — 224 с.

23. Моніторинг тритію в природних поверхневих водоймах України / В. М. Васильченко, М. М. Давидов, 0. М. Масько, П. А. Чернов // Ядерна енергетика та довкілля. — 2013. — № 1. — С. 14-21.

24. Вплив Рівненської АЕС на об’ємну активність тритію у річці Стир / В. І. Вітько, Л. І. Гончарова, Ю. М. Же-гуліна [та ін.] // Ядерна енергетика та довкілля. — 2016. — № 1. — С. 17-25.

25. Директива 98/83/ЕС Совета от 3 ноября 1998 года о качестве воды, предназначенной для употребления людьми. — Режим доступа: https://www.fsvps.ru/fsvps-docs/ru/usefulinf/files/es98-83.pdf.

26. Вредные химические вещества. Радиоактивные вещества: справ. изд. / В. А. Баженов, Л. А. Булдаков, И. Я. Василенко [и др.]; под ред. Л. А. Ильина, В. А. Филова. — Л. : Химия, 1990. — 464 с.

27. Ковда В. А. Биохимия почвенного покрова / В. А. Ковда. — М. : 1985. — 263 с.

28. Grenthe I. Chemical thermodynamics of uranium / 1. Grenthe. — Paris : OECD publications, 2003. — 715 p.

29. Пшинко Г. Н. Влияние фульвокислот на сорбцию Th(IV) на монтмориллоните / Г. Н. Пшинко, Т. Г. Тимошенко, А. А. Боголепов // Радиохимия. — 2009. — Т. 51. — № 1. — С. 80-83.

30. Кобец С. А. Факторы, влияющие на формы нахождения тория (IV) в водных растворах / С. А. Кобец, Г. Н. Пшинко // Химия и технология воды. — 2014. — Т. 36 — № 2. — С. 95-104.

31. Естественные радионуклиды в почвах зоны влияния Трипольской ТЭС / Л. В. Кононенко, М. Г. Бондаренко, B. Й. Маничев, В. И. Власенко // Техногенно-екологічна безпека та цивільний захист. — 2011. — № 3. — C. 129-141.

32. Удалов И. В. Особенности радиационного риска на территории Северо-Восточного Донбасса / И. В. Удалов, А. В. Кононенко, A. И. Лурье // Вопросы атомной науки и техники. — 2018. — № 5 (117). — С. 149-153.

33. Руководство по обеспечению качества питьевой воды: 4-е изд. / Всемирная организация здравоохранения. — Женева : Всемирная организация здравоохранения, 2017. — 628 с.

34. Моніторингові дослідження. Вода, що споживається населенням нашого регіону // Кіровоградський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України : офіційний веб-сайт. — http://labcentr.kr.ua/?p=86.

35. Удалов І. В. Вплив «мокрої» консервації шахт на еколого-радіаційний стан навколишнього природного середовища (на прикладі Луганської області): автореф. дис. … канд. техн. наук: спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / І. В. Удалов. — Харків, 2008. — 19 с.

36. Витько В. И. Радиоэкологическое состояние окружающей среды Харьковской области / В. И. Витько, Л. И. Гончарова, В. В. Карташев // Украинский метрологический журнал. — 2003. — № 4. — С. 40-49.

37. Плющев В. Е. Аналитическая химия рубидия и цезия / B. Е. Плющев, Б. Д. Степин. — М. : Наука. — 1975. — 224 с.

38. Toxicological Profile for Cesium / M. Williams, D. W. Wohlers, M. Citra [et al.]. — Atlanta : ATSDRD, 2004. — 244 p. — Available at: https://atsdr.cdc.gov/ToxProfiles/tp157.pdf.

39. Радиоактивный цезий. Сообщение 1. Метаболизм и биологическое действие / И. К. Беляев, Е. С. Жорова, В. С. Калистратова [и др.] // Медицинская радиология и радиационная безопасность. — 2012. — Т. 57. — № 4. — С. 62-70.

40. Гончарук В. Роль хімічних форм радіонуклідів в прогнозуванні їх поведінки в довкіллі / В. Гончарук, Г. Пшинко // Вісник НАН України. — 2011. — № 10. — С. 3-17.

41. Полуэктов Н. С. Аналитическая химия стронция / Н. С. Полуэктов, В. Т. Мищенко, Л. И. Кононенко, C. В. Бельтюкова. — М. : Наука, 1978. — 223 с.

42. Василенко И. Я. Стронций радиоактивный / И. Я. Василенко, О. И. Василенко // Энергия: экономика, техника, экология. — 2002. — № 4. — С. 26-32.

43. Москальчук Л. Н. Миграция 90Sr в системе твердая фаза почвы — почвенный раствор — растение и пути ее снижения / Л. Н. Москальчук, А. А. Баклай, А. В. Коноплев, Т. Г. Леонтьева // Радиохимия. — 2014. — Т. 56. — № 2. — С. 189-192.

44. Роль химии в реабилитации сельскохозяйственных угодий, подвергшихся радиоактивному загрязнению / Н. И. Санжарова, А. А. Сысоева, Н. Н. Исамов [и др.] // Российский химический журнал. — 2005. — Т. 49. — № 3. — С. 26-34.

Повна саття (PDF)


Опубліковано
2020-02-29

Якщо стаття прийнята до друку в журналі «Ядерна енергетика та довкілля», автор має підписати угоду про передачу авторських прав. Угода надсилається на поштову (оригінал) або електронну адресу (сканована копія) Редакції журналу.

Всі матеріали поширюються на умовах ліцензії  Creative Commons Attribution License International CC-BY, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert