Трирівнева модель оцінки потенційних сценаріїв перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему на основі глобального факторально- індикаторного критерію

В. В. Деренговський, І. С. Скітер

Інститут проблем безпеки АЕС НАН України,
вул. Кірова 36а, Чорнобиль, 07270, Україна

DOI: doi.org/10.31717/2311-8253.22.1.5

Анотація

У роботі викладено дослідження, пов’язані з аналізом сценаріїв перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему. Визначено параметри оцінки сценаріїв та вимоги до їхнього представлення. Розроблено алгоритм побудови моделі оцінки сценаріїв на основі факторально- індикаторних наборів. Запропоновано модель підвищення рівня узгодженості попарних порівнянь альтернатив під час визначення глобального критерію цінності сценаріїв. Створено трирівневу модель оцінки сценаріїв. Запропоновано корекцію методу аналізу ієрархій з  метою формування узгоджених матриць попарних порівнянь індикаторів у окремих факторах та загальної узгодженої матриці порівнянь факторів. Розроблена модель дає змогу проводити визначення глобальних цінностей сценаріїв на основі факторально- індикаторних оцінок. Використання пропонованої методики дозволяє впорядкувати, алгоритмізувати і коригувати процедуру експертного оцінювання якісно та кількісно різнорідних факторів та підвищити якість отримуваних результатів для формування процесу прийняття рішень перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему.

Ключові слова: аналіз сценаріїв, об’єкт «Укриття», складна система структурного типу, факторально- індикаторна модель, корегування рівня узгодженості, глобальний критерій цінностей

Список використаної літератури

1. Закон України «Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему» // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 4. — Ст. 33.

2. Про загальнодержавну програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему: Закон України № 886-VI від 15.01.2009 // Відомості Верховної Ради України. — 2009. — № 24. — Ст. 300. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/886–17#Text.

3. Постанова Президії НАН України № 141 від 16.05.2018 p.

4. Перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему: актуальність рекомендованого курсу дій / С. Ф. Свєрчков, Д. А. Стельмах, Л. Є. Шумилова // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. — 2017. — Вип. 29. — С. 62–68.

5. Новый безопасный конфайнмент Чернобыльской АЭС (расчетно- экспериментальный анализ при проектировании и эксплуатации) : монография / П. Г. Круковский, М. А. Метель, Д. И. Скляренко и др.; под ред. П. Г. Круковского, В. А. Краснова, В. П. Сулимова. — Чернобыль : ИПБ АЭС НАН Украины, 2019. — 300 с.

6. Высотский Е. Д. Экспертная оценка текущего уровня подкритичности скоплений топливосодержащих материалов в объекте «Укрытие» после установки нового безопасного конфайнмента / Е. Д. Высотский, К. А. Сущенко, Р. Л. Годун // Ядерна енергетика та довкілля. — 2020. — Вип. 1 (16). — С. 49–56. — doi.org/10.31717/2311-8253.20.1.6.

7. Об’єкт «Укриття»: 30 років після аварії : монографія / В. О. Краснов, А. В. Носовський, В. М. Рудько, В. М. Щербін; НАН України, Ін-т проблем безпеки АЕС. — Чорнобиль : Ін-т проблем безпеки АЕС, 2016. — 512 с.

8. Батій В. Г. Критерії щодо перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему / В. Г. Батій, В. В. Єгоров, В. М. Рудько, В. М. Щербін // Проблеми безпеки атомних станцій і Чорнобиля. — 2015. —Вип. 24. — С. 85–91.

9. Балан О. В. Принципові технологічні рішення з вилучення паливовмісних матеріалів із верхніх відміток об’єкта «Укриття» / О. В. Балан, В. Г. Батій, С. І. Глєбкін та ін. // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. — 2015. — Вип. 25. — C. 83–93.

10. Балан О. В. Особливості вилучення паливовмісних матеріалів із нижніх позначок об’єкта «Укриття» / О. В. Балан, В. Г. Батій, С. С. Підберезний, В. М. Рудько // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. — 2018. — Вип. 31. — С. 76–84.

11. Батій В. Г. Майбутнє об’єкта «Укриття» після створення Арки / В. Г. Батій, С. А. Паскевич, В. М. Рудько та ін. // Проблеми Чорнобильської зони відчуження. — 2016. — Вип. 15–16. — С. 4–13.

12. Батій В. Г. Комп’ютерне моделювання при експлуатації та перетворенні об’єкта «Укриття» / В. Г. Батій, С. С. Підберезний, В. М. Рудько, В. М. Щербін // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. — 2016. — Вип. 27. — С. 67–79.

13. Деренговський В. В. Результати порівняльного аналізу «доз — витрат — вигоди» для двох варіантів «раннього» демонтажу нестабільних конструкцій об’єкта Укриття» / В. В. Деренговський, В. М. Рудько, В. О. Говоров // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. — 2015. — Вип. 25. — C. 94–101.

14. Балан О. В. Концептуальні рішення щодо демонтажу нестабільних конструкцій об’єкта «Укриття» / О. В. Балан, С. А. Паскевич, М. В. Пашинов // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. — 2019. —
Вип. 32. — C. 15–21.

15. Рудько В. М. Концептуальні рішення щодо «раннього» демонтажу нестабільних конструкцій об’єкта «Укриття» / В. М. Рудько, А. М. Бамбура, П. О. Корчагін, В. О. Говоров // Проблеми зняття з експлуатації об’єктів ядерної енергетики та відновлення навколишнього середовища (INUDECO 18) : збірник матеріалів III Міжнародної конференції (25–27 квітня 2018 року, м. Славутич). — Чернігів : ЧНТУ, 2018. —
С. 301–309.

16. Згуровский М. З. Принятие решений в сетевых системах с ограниченными ресурсами : монография / М. З. Згуровский, А. А. Павлов. — Киев : Наук. думка. — 2014. — 573 с.

17. Штанькевич О. С. Багатокритеріальний вибір в умовах неповноти та поганої узгодженості експертних оцінок. // Сборник научных трудов SWorld. Материалы международной научно- практической конференции «Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте ’2012». — Вып. 2. Том 1. —Одесса, 2012. — С. 50–59.

18. Павлов А. А. Использование модифицированного метода анализа иерархий при принятии решений в иерархическом планировании / А. А. Павлов, Т. Н. Лисецкий // Інформаційні управляючі системи та технології (ІУСТ-ОДЕСА 2012) : тези доповідей. Матеріали Всеукраїнської науково- практичної конференції (17–18 жовтня 2012 р.). — Одеса- Суми : Друкарський дім «Папірус», 2012. — С. 130.

19. Машков О. А. Прийняття управлінських рішень у складних організаційних системах з погляду системного підходу (частина 1) (вступ) / О. А. Машков, В. Р. Косенко // Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова НАН України. — Київ : ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова НАН України, 2010. — Вип. 55. — С. 131–148.

20. Деренговський В. В. Удосконалений метод багатокритеріального аналізу екологічної безпеки об’єктів із радіаційно- ядерними технологіями: дис. … канд. техн. наук: 21.06.01 / Валерій Володимирович Деренговський; Ін-т проблем безпеки АЕС НАН України. —
Чоронобиль, 2019. — 168 с.

21. In Choi. A multilevel factor model: Identification, asymptotic theory and applications / In Choi, Dukpa Kim, Yun Jung Kim, Noh- Sun Kwark // Journal of Applied Econometrics. — 2018. — Vol. 33, No. 3. — P. 1–19. — doi.org/10.1002/jae.2611.

22. Daniel  J. A fuzzy multi- layer assessment method for EFQM / Jay Daniel, Mohsen Naderpour, Chin- Teng Lin // IEEE Transactions on Fuzzy Systems. — 2018. — Vol. 27, No. 6. — P. 1252–1262. — doi.org/10.1109/ TFUZZ.2018.2874019.

23. Tzeng G.-H. New concepts and trends of hybrid multiple
criteria decision making / G.-H. Tzeng, K.-Y. Shen. — Boca Raton : CRC Press, 2017. — 362 p.

24. Скітер І. С. Розробка моделі та модифікація методу аналізу ієрархій для оцінки рівня енергоефективності / І. С. Скітер, Д. В. Маргасов, Е. Ю. Сахно  // Восточно- Европейский журнал передовых технологий. — 2015. — № 5 (2). — C. 26–32.

25. Skiter I. Development of the matrix material selection algorithm for immobilization of transurane elements using the modified method of analysis of hierarchies / I. Skiter, E. Vtornikova // Nuclear and Radiation Safety. — 2018. —
No. 2. — P. 36–42.

26. Саати Т. Л. Принятие решений при зависимостях и обратных связях: аналитические сети. Пер. с англ. / Т. Л. Саати; науч. ред. А. В. Андрейченков. — Москва : Издательство ЛКИ, 2008. — 360 с.

27. Saaty T. Mathematics of the brain: generalization from eigen vectors to eigen functions / T. Saaty // J Psychol Cognition. — 2017. — Vol. 2. — P. 113–122.

28. Куренных А. Е. О повышении индекса согласованности матрицы парных сравнений в системах поддержки принятия решений / А. Е. Куренных, В. П. Осипов, А. И. Посадский, В. А. Судаков // Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша. — 2018. — № 196. — 16 с.

Повна стаття(PDF)


Опубліковано
2022-06-30

Якщо стаття прийнята до друку в журналі «Ядерна енергетика та довкілля», автор має підписати угоду про передачу авторських прав. Угода надсилається на поштову (оригінал) або електронну адресу (сканована копія) Редакції журналу.

Всі матеріали поширюються на умовах ліцензії  Creative Commons Attribution License International CC-BY, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert