Порядок рецензування рукописів статей, що надійшли до редакції Журналу

1. Кожен рукопис перед публікацією розглядається редакцією. Якщо вона не задовольняє мінімальні вимоги (за тематикою, науковим рівнем, наявністю наукових результатів і оформленням), то автору направляється мотивована відмова. В іншому випадку рукопис рецензується. Рецензента обирають відповідно до рекомендації члена редколегії, компетентного в галузі знань, до якої належить зміст рукопису. У разі необхідності рукопис направляється двом рецензентам (наприклад, коли його тема знаходиться на стику різних наукових дисциплін).

2. У Журналі прийнято такі види рецензування статей:

  • рецензування головним редактором (main editor peer review) або його висновок;
  • відкрите рецензування офіційним рецензентом (open peer review) зовнішнім фахівцем відповідного наукового профілю, який має науковий ступінь доктора або кандидата наук (рецензія подається до редакції автором, якщо він не є співробітником однієї з організацій Засновників);
  • одностороннє «сліпе» рецензування одним із членів редколегії (single-blind  рецензент знає про автора, автор про рецензента ні);
  • двостороннє «сліпе» рецензування (double-blind обидва не знають один про одного).

Для публікації статей студентів магістратури, аспірантів, здобувачів наукового ступеня кандидата наук окрім рецензії має бути подана рекомендація профільної кафедри або наукового керівника роботи.

Рішення щодо обрання виду рецензування належить головному редактору.

3. Рецензент повинен розглянути статтю протягом трьох робочих днів з моменту її отримання та направити головному редактору (по e-mail) згоду або мотивовану відмову від рецензування.

Строки рецензування в кожному окремому випадку визначаються з урахуванням створення умов для максимально оперативної публікації статті, але не можуть перевищувати двох тижнів.

4. Рецензія має однозначно характеризувати теоретичну або прикладну значимість дослідження, співвідносити висновки автора з наявними науковими концепціями. Необхідним елементом рецензії повинна бути оцінка рецензентом особистого внеску автора статті в рішення розглянутої проблеми. Доцільно відзначити в рецензії відповідність стилю, логіки й доступності викладу наукового характеру матеріалу, а також зробити висновок про достовірність і обґрунтованість висновків автора.

Завантажити бланк рецензента

5. Після отримання рецензій редколегією ухвалюється остаточне рішення про опублікування або відмову від опублікування статті. На підставі ухваленого рішення авторові (авторам) по e-mail або поштою надсилається лист, у якому повідомляється про ухвалене рішення щодо публікації його статті. Якщо в отриманій рецензії є зауваження, автору рекомендують доопрацювати рукопис з урахуванням цих зауважень та направити його на повторне рецензування. У випадку відхилення публікації авторові надсилають мотивовану відмову, до якої додається рецензія, при цьому рецензенти залишаються анонімними.

6. Редколегія має право направляти статті на додаткове зовнішнє анонімне рецензування. Головний редактор надсилає рецензенту лист із проханням про рецензування. До листа додаються стаття і рекомендована форма рецензії.

7. Наявність позитивних рецензій не є достатньою підставою для публікації статті. Остаточне рішення про доцільність публікацію ухвалює головний редактор.

8. Оригінали рецензій зберігаються в редакції Журналу.

9. У випадку значних критичних зауважень рецензента і в разі загальної позитивної рекомендації редколегія може зарахувати матеріал до розряду полемічних і друкувати його в порядку наукової дискусії.

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert