Положення про етику наукових публікацій

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Науково-технічний збірник «Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля» прагнедотримуватися високих стандартів публікаційної етики.

Редакція, редакційна колегія і видавець журналу дотримуються етичних норм, прийнятихміжнародним науковим співтовариством, і роблять все для запобігання будь-яких порушень цихнорм.

У своїй діяльності редакція, редакційна колегія і видавець журналу спираються нарекомендації і стандарти Комітету з етики наукових публікацій — Committee on Publication Ethics(COPE), а також враховують цінний досвід авторитетних міжнародних журналів і видавництв.

Представлені нижче принципи етичної поведінки обов’язкові для всіх сторін, залучених допроцесу розгляду та публікації наукової статті: автора(ів), рецензентів, редакції, редакційноїколегії журналу і видавця.

Дотримання правил етики наукових публікацій усіма учасниками цього процесу сприяєзабезпеченню прав авторів на інтелектуальну власність, підвищенню якості видання в очахсвітової наукової спільноти і виключення можливості неправомірного використання авторськихматеріалів в інтересах окремих осіб.

ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ В ДІЯЛЬНОСТІ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА І ВИДАВЦЯ

У своїй діяльності головний редактор несе відповідальність за оприлюднення авторськихтворів, що накладає необхідність додержання таких основоположних принципів:

 • при прийнятті рішення про публікації головний редактор наукового журналу керуєтьсядостовірністю представлення даних і науковою значимістю розглянутої роботи;
 • головний редактор повинен оцінювати інтелектуальний зміст рукописів незалежно від раси,статі, сексуальної орієнтації, релігійних поглядів, походження, громадянства, соціального стану чиполітичних уподобань авторів;
 • неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повиннівикористовуватися для особистих цілей або передаватися третім особам без письмової згодиавтора. Інформація або ідеї, отримані в ході редагування та пов’язані з можливими перевагами,повинні зберігатися конфіденційними і не використовуватися з метою отримання особистоївигоди;
 • головний редактор не повинен допускати до публікації інформації, якщо є достатньопідстав вважати, що вона є плагіатом;
 • головний редактор спільно з видавцем не повинні залишати без відповіді претензії, щостосуються розглянутих рукописів або опублікованих матеріалів, а також при виявленніконфліктної ситуації приймати всі необхідні заходи для відновлення порушених прав;
 • не допускається повідомляти будь-кому, крім самого автора, зміст негативної рецензії наавторський твір;
 • не допускається до публікації інформація, якщо є досить вагомі докази того, що вона єплагіатом;
 • при надходженні скарги етичного характеру на представлений рукопис або опублікованустаттю головний редактор повинен прийняти розумні заходи у відповідь. Ці заходи зазвичайвключають: сповіщення автора, обговорення відповідної скарги і, в разі необхідності, публікаціювиправлень.

ЕТИЧНІ ЗАСАДИ В ДІЯЛЬНОСТІ РЕЦЕНЗЕНТА

Рецензент здійснює наукову експертизу авторських матеріалів, унаслідок чого його діїповинні носити неупереджений характер, що полягає у виконанні таких принципів:

 • рукопис, отриманий для рецензування, повинен розглядатися як конфіденційний документ,який не можна передавати для ознайомлення чи обговорення третім особам, які не мають на теповноважень від редакції;
 • рецензент зобов’язаний давати об’єктивну й аргументовану оцінку викладеним результатамдослідження. Персональна критика автора неприйнятна;
 • неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повиннівикористовуватися рецензентом для особистих цілей;
 • рецензент, який не володіє, на його думку, достатньою кваліфікацією для оцінки рукопису,або не може бути об’єктивним, наприклад у випадку конфлікту інтересів з автором або організацією,повинен повідомити про це редакцію з проханням виключити його з процесу рецензуванняданого рукопису.

ЗАСАДИ, ЯКИМИ ПОВИНЕН КЕРУВАТИСЯ АВТОР НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ

Автор (або колектив авторів) усвідомлює, що несе первісну відповідальність за новизну ідостовірність результатів наукового дослідження, що передбачає дотримання таких принципів:

 •  автори статті повинні надавати достовірні результати проведених досліджень. Завідомопомилкові або сфальсифіковані затвердження неприйнятні;
 • автори повинні гарантувати, що результати дослідження, викладені в наданому рукописі,повністю оригінальні. Запозичені фрагменти або твердження повинні бути оформлені зобов’язковим зазначенням автора і першоджерела. Надмірні запозичення, а також плагіат у будьякихформах, включаючи неоформлені цитати, перефразування або присвоєння прав на результатичужих досліджень, неетичні й неприйнятні;
 • необхідно визнавати внесок всіх осіб, які так чи інакше вплинули на хід дослідження,зокрема в статті повинні бути представлені посилання на роботи, що мали значення припроведенні дослідження;
 • автори не повинні подавати в журнал рукопис, який був відправлений в інший журнал ізнаходиться на розгляді, а також статтю, уже опубліковану в іншому журналі;
 • співавторами статті повинні бути вказані всі особи, які внесли істотний внесок упроведення дослідження. Серед співавторів неприпустимо вказувати осіб, які не брали участь удослідженні;
 • якщо автор виявить істотні помилки або неточності в статті на етапі її розгляду або після їїопублікування, він повинен якнайшвидше повідомити про це редакцію журналу;
 • автори повинні сумлінно й у встановлені редакцією терміни усувати зауваження по статті,зроблені редколегією і/або рецензентами;
 • особи, викриті у плагіаті, позбавляються можливості публікації в журналі. Редколегіяжурналу на своїх сторінках може оприлюднювати випадки плагіату, що стали їй відомі.
Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert