Публікаційна етика

Загальні положення

Науково-технічний журнал «Ядерна енергетика та довкілля» прагне дотримуватися високих стандартів публікаційної етики.

Редакційна колегія і редакція журналу вживають всіх заходів для запобігання будь-яких порушень етичних норм, ухвалюючи рішення про публікацію статті, на етапах підготовки до опублікування та після публікації. У своїй діяльності редакційна колегія і редакція журналу орієнтуються на прийняті міжнародним науковим співтовариством рекомендації, зокрема стандарти Комітету з етики наукових публікацій – Committee on Publication Ethics (COPE), а також враховують досвід авторитетних міжнародних журналів і видавництв.

Представлені нижче принципи етичної поведінки обов’язкові для всіх сторін, залучених до процесу розгляду та публікації наукової статті: авторів, рецензентів, редакції і редакційної колегії журналу.

Дотримання правил етики наукових публікацій усіма учасниками цього процесу сприяє забезпеченню прав авторів на інтелектуальну власність, підвищенню якості видання в очах світової наукової спільноти і виключення можливості неправомірного використання авторських матеріалів в інтересах окремих осіб.

Етичні засади в діяльності редакційної колегії та редакції

У своїй діяльності редакційна колегія та редакція журналу несуть відповідальність за оприлюднення авторських творів, що накладає необхідність додержання таких основоположних принципів:

· ухвалення рішення про публікацію має ґрунтуватися на принципах достовірності представлення даних і наукової значимості розглянутої роботи;

· інтелектуальний зміст рукописів повинен об’єктивно оцінюватися незалежно від попередніх заслуг, раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних поглядів, походження, громадянства, соціального стану чи політичних уподобань авторів;

· не повинна бути допущеною до публікації інформація, якщо є достатньо підстав вважати її плагіатом;

· не мають бути залишені без відповіді претензії, що стосуються розглянутих рукописів або опублікованих матеріалів; у разі виявлення конфліктної ситуації мають бути вжиті всі заходи для відновлення порушених прав;

· не допускається повідомляти будь-кому, крім самого автора, зміст негативної рецензії на авторський твір;

· у разі надходження скарги етичного характеру на представлений рукопис або опубліковану статтю головний редактор повинен вжити відповідних заходів, зокрема: сповістити автора, обговорити скаргу, надавши авторові можливість обґрунтовано відповісти на скаргу,  і в разі необхідності опублікувати виправлення.

Етичні засади в діяльності рецензента

Рецензент повинен неупереджено здійснювати наукову експертизу авторських матеріалів, дотримуючись таких принципів:

· рукопис, отриманий для рецензування, повинен розглядатися як конфіденційний документ, який не можна передавати для ознайомлення чи обговорення третім особам, які не мають на те повноважень від редакційної колегії;

· рецензент зобов’язаний давати об’єктивну й аргументовану оцінку викладеним результатам дослідження, персональна критика автора неприйнятна;

· неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися рецензентом для особистих цілей;

· рецензент, який не володіє, на його думку, достатньою кваліфікацією для оцінки рукопису або не може бути об’єктивним, наприклад у випадку конфлікту інтересів з автором або організацією, повинен повідомити про це редакцію з проханням виключити його з процесу рецензування цього рукопису.

Етичні засади в діяльності автора

Автор (або колектив авторів) усвідомлює, що несе первинну відповідальність за новизну і достовірність результатів наукового дослідження, що передбачає дотримання таких принципів:

· автори статті повинні надавати достовірні результати проведених досліджень; завідомо помилкові або сфальсифіковані твердження неприйнятні;

· автори повинні гарантувати, що результати дослідження, викладені в наданому рукописі, повністю оригінальні. Запозичені фрагменти або твердження повинні бути оформлені з обов’язковим зазначенням автора і першоджерела. Надмірні запозичення, а також плагіат у будь-яких формах, включаючи неоформлені цитати, перефразування або присвоєння прав на результати чужих досліджень, є неприйнятними;

· необхідно визнавати внесок усіх осіб, які так чи інакше вплинули на хід дослідження, зокрема в статті повинні бути представлені посилання на роботи, що мали значення під час проведення дослідження;

· автори не повинні подавати до журналу рукопис, який був відправлений в інший журнал і перебуває на розгляді, а також статтю, уже опубліковану в іншому журналі;

· співавторами статті повинні бути вказані всі особи, які внесли істотний внесок у проведення дослідження; водночас серед співавторів неприпустимо вказувати осіб, які не брали участь у дослідженні;

· якщо автор виявить істотні помилки або неточності в статті на етапі її розгляду або після її опублікування, він повинен якнайшвидше повідомити про це редакцію журналу;

· автори повинні сумлінно й у встановлені редакцією терміни усувати зауваження до статті, зроблені редакційною колегією і/або рецензентами;

· особи, викриті у плагіаті, позбавляються можливості публікації в журналі. На сторінках журналу можуть бути оприлюднені випадки плагіату, що стали відомі.

Конфлікт інтересів

Сторони, залучені до розгляду та публікації наукової статті (автори, рецензенти, редакція і редакційна колегія журналу) мають дотримуватись таких принципів:

  • неопубліковані матеріали, розкриті в поданій роботі, не повинні використовуватися при будь-якому дослідженні редактора, члена редакційної колегії, рецензента чи будь-якої іншої інформованої особи без письмової згоди авторів;
  • привілейована інформація або аргументи, отримані шляхом експертного огляду, повинні зберігатися конфіденційно та не використовуватися для отримання особистої вигоди або вигоди третьої сторони;
  • редактор та будь-який член редакційної колегії повинні звільнитися від обов’язків розгляду рукопису в разі виникнення будь-якого конфлікту інтересів в результаті спільних, конкурентних або інших зв’язків, а також зв’язків з будь-яким з авторів, компанією чи установою, що пов’язані з рукописом;
  • редактор повинен вимагати від усіх учасників розгляду та публікації статті розкривати відомості про конфлікт інтересів;
  • усі автори повинні повідомляти про будь-який фінансовий або інший предметний конфлікт інтересів, який може вважатися впливом на результати або їх тлумачення; усі джерела фінансової підтримки проекту повинні бути розкриті;
  • у разі виявлення конфлікту інтересів після публікації, повинні бути опубліковані виправлення.
Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert